در این فرامین به موضوعات مختلفی اشاره شده است که بطور اختصار به شرح زیر می باشند:

۱- فرمان شاه عباس اول درمورد: احضار میرمیران ملک دماوند به رکاب بوسی رایات ظفر آیات شاهی به تاریخ ۹۹۴ ه. ق.
۲- فرمان شاه سلطان حسین درمورد: بکارگیری نیروهای جدید نظامی متشکل از جوانان کارآمد در بلوکات دماوند و لواسان به تاریخ ۱۱۳۰ ه. ق.
۳- فرمان شاه صفی ثانی در مورد: وصول طلب ورثه مرحوم شاه میرمین باشی از رعایای کن و سولقان توسط طهمورث بیگ داروغه الکاء شهریار به تاریخ ۱۰۶۹ ه. ق.
۴- فرمان شاه صفی اول درمورد: اعطای سیورغال ابدی محال دماوند به میر شاه میرمین باشی به تاریخ ۱۰۳۸ه. ق.
۵- فرمان شاه سلطان حسین در مورد: عزل میرزا عبدالباقی کلانتر قصبه نایین به جهت مظالم وی و انتصاب میرزا ابوالبقا به جای وی به تاریخ ۱۱۲۵ ه. ق.
۶- فرمان شاه سلیمان در مورد: ملازمت میرزا غیاث مین باشی و تابینان وی در سلک تفنگچیان شاهنواز خان والی گرجستان کارتیل در قلعه تفلیس پس از تصدیق نامبرده به تاریخ ۱۰۸۵ه .ق.
۷- فرمان شاه عباس ثانی درمورد: اعطای سیورغال ابدی دماوند به میرشاه میر و میر زین العابدین و عدم مطالبه عوارض دیوانی از سوی حکام و کلانتران و داروغگان محال دماوند از مشارالیه به تاریخ ۱۰۵۱ ه.ق.
۸- فرمان شاه سلطان حسین در مورد: اعزام میرزا رفیع الدین محمد برادرزاده میرزاسید مرتضی وزیر دارالعباده یزد به سفارت به دربار گورکانیان هند ( فرخ سیر ) به تاریخ ۱۱۲۵ ه.ق.
۹- فرمان شاه عباس ثانی در مورد : مواجب تفنگچیان قلعه قندهار به تاریخ ۱۰۷۴ه .ق.