نسخه‌ی ۱۹۷٫۴۵ – کارت‌های سری ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ – ویندوز XP و مدیا سنتر – ۳۲ بیتی – ۷۸٫۲۴ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۴۵ – کارت‌های سری ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ – ویندوز XP و ۲۰۰۳ – ۶۴ بیتی – ۹۸٫۶۸ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۴۵ – کارت‌های سری ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ – ویندوز ویستا و ۷ – ۳۲ بیتی – ۸۹٫۵۲ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۴۵ – کارت‌های سری ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ – ویندوز ویستا و ۷ – ۶۴ بیتی – ۱۱۷٫۸۳ مگابایت

نسخه‌ی ۱۷۹٫۴۸ – کارت‌های سری ۷ (لپ‌تاپ) – ویندوز XP و مدیا سنتر – ۳۲ بیتی – ۱۱۶ مگابایت

نسخه‌ی ۱۷۹٫۴۸ – کارت‌های سری ۷ (لپ‌تاپ) – ویندوز XP و ۲۰۰۳ – ۶۴ بیتی – ۱۲۳ مگابایت

نسخه‌ی ۱۷۹٫۴۸ – کارت‌های سری ۷ (لپ‌تاپ) – ویندوز ویستا و ۷ – ۳۲ بیتی – ۱۲۲ مگابایت

نسخه‌ی ۱۷۹٫۴۸ – کارت‌های سری ۷ (لپ‌تاپ) – ویندوز ویستا و ۷ – ۶۴ بیتی – ۱۴۷ مگابایت

نسخه‌ی ۱۷۵٫۱۹ – کارت‌های سری ۵ – ویندوز XP و مدیا سنتر – ۳۲ بیتی – ۳۶ مگابایت

نسخه‌ی ۱۷۵٫۱۹ – کارت‌های سری ۵ – ویندوز XP و ۲۰۰۳ – ۶۴ بیتی – ۴۸ مگابایت

نسخه‌ی ۹۶٫۸۵ – کارت‌های سری ۵ – ویندوز ویستا – ۳۲ بیتی – ۳۳ مگابایت

نسخه‌ی ۹۶٫۸۵ – کارت‌های سری ۵ – ویندوز ویستا – ۶۴ بیتی – ۴۰ مگابایت

نسخه‌ی ۹۳٫۷۱ – کارت‌های سری ۴ و ۵ – ویندوز ۲۰۰۰ – ۳۲ بیتی – ۴۰ مگابایت

نسخه‌ی ۹۳٫۷۱ – کارت‌های سری ۴ – ویندوز XP و ۲۰۰۳ – ۶۴ بیتی – ۴۸ مگابایت

نسخه‌ی ۸۱٫۹۸ – کارت‌های سری ۴ و ۵ – ویندوز ME و ۹۸ – ۱۱ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۱۶ – کارت‌های سری ۸ و ۹ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ (لپ‌تاپ) – ویندوز XP و ۲۰۰۳ – ۳۲ بیتی – ۱۰۶٫۲۴ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۱۶ – کارت‌های سری ۸ و ۹ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ (لپ‌تاپ) – ویندوز XP و ۲۰۰۳ – ۶۴ بیتی – ۱۲۶٫۶۳ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۱۶ – کارت‌های سری ۸ و ۹ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ (لپ‌تاپ) – ویندوز ویستا و ۷ – ۳۲ بیتی – ۱۰۵٫۲۳ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۱۶ – کارت‌های سری ۸ و ۹ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ (لپ‌تاپ) – ویندوز ویستا و ۷ – ۶۴ بیتی – ۱۳۴٫۶۶ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۷۵ – کارت‌های سری ۴۰۰ – ویندوز XP و مدیا سنتر – ۳۲ بیتی – ۷۵٫۷۰ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۷۵ – کارت‌های سری ۴۰۰ – ویندوز XP و ۲۰۰۳ – ۶۴ بیتی – ۹۶٫۱۴ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۷۵ – کارت‌های سری ۴۰۰ – ویندوز ویستا و ۷ – ۳۲ بیتی – ۸۹٫۷۴ مگابایت

نسخه‌ی ۱۹۷٫۷۵ – کارت‌های سری ۴۰۰ – ویندوز ویستا و ۷ – ۶۴ بیتی – ۱۱۸ مگابایت

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :