هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است

 وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

در کشور ما نور خدا هادی فضل است

وز نور خدا جان گرفت دانش آموز

با آن که همه روز و همه مکتب علم است

لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز

این سیزده آبان همان ثابت روز است

کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز

هر سال به وماه به و روز به وبه

امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

سروده ی : س .تاجیک

منبع : ایران مجری http://www.iranmojri.com

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :