پایگاه اینترنتی وابسته به شبکه القاعده، شاخه عراق طی چند روز اخیر با هدف مورد حمله قرار دادن پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، جوسازی و دروغ پردازی شدیدی علیه یک زن شیعی که به عنوان مترجم با ارتش آمریکا در عراق همکاری می کند را آغاز کرده اند.