یکی میپرسد اندوه تو از چیست ؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه مینویسم

برای آنکه باید باشد و نیست

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :