*برخی از برنامه‌ها یا فایلها کار نمی‌کنند یا باز نمی‌شوند.

*برخی از فایل‌ها بدون خواست و اجازه شما از سیستم پاک شده‌اند.

*رمزهای عبور عوض شده‌اند.

*برخی از اطلاعات کامپیوتر شما در شبکه (معمولا اینترنت) قرار داده شده‌اند در حالیکه شما اجازه این کار را نداده‌اید.

*برنامه‌هایی را در سیستم خود می‌بینید که خودتان آنها را نصب نکرده‌اید.

*در حالی که مشغول به انجام کاری هستید کامپیوتر شما مدام سعی دارد به شبکه متصل شود.

*محتویات فایل‌ها بدون خواست شما تغییر یافته‌اند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :