باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد

We must set up resistance cells throughout the world and stand against East and

.West

علینا أن نوجد تکتلات المقاومه فی انحاء العالم و نقاوم مقابل الشرق و الغرب

امام روح الله الموسوی الخمینی

این خبر را به اشتراک بگذارید :