چشم انداز بدیع مونت راینیئر، آسمان و امواج اقیانوس در ایالت واشنگتن در شمال غرب آمریکا.