۱-مردم نماز را ترک میکنند و در میان مردم میمیرند(کنایه از اینکه مردم در مقابل نماز نخواندن دیگران بی تفاوت میشوند)

۲-امانت ها را ضایع میکنند

۳-دروغ گفتن را حلال میشمارند-که مصداق های فراوانی دارد-

۴-ربا خوردن یکی از کارهای معمولی جامعه میشود(وام های با بهره بانکی و نزول دهی که به بهره آن نام زیبای اسکونت را نهادند)

۵-رشوه خواری در میان مردم رواج پیدا میکند

۶-ساختمان ها را محکم میسازند(از بتون و آهن ساخته میشوند)

۷-دین را به دنیا میفروشند (یعنی برای پول درآوردن از هیچ گناه و جنایتی نمیگذرند)

۸-نابخردان و مردم کم عقل را بر کارها میگمارند(پارتی بازی و دوست و فامیل و آشنا را بر اداره امور گماردن)

۹-زنان را در کارهای اجتماعی و شخصی طرف مشورت قرار میدهند(منشی زن گماردن بر کاره)

۱۰-قطع صله ارحام می کنند و از خویشان فاصله میگیرند

۱۱-در کارهای زندگی از هوی و هوس پیروی میکنند(خانه های مجلل-ماشین آخرین سیستم و زن…)

۱۲-در کشتار و خون ریزی بی باکند—

۱۳-بردباری و حلم را به حساب ضعف و ناتوانی میگذارند(اگر فردی به خاطر کمک و عملی خیر از حق خود بگذرد میگویند زورش نرسید)

۱۴-ظلم و بیدادگری را مایه فخر و مباحات میدانند

۱۵-زمام داران در آن زمان از فاسقان و گناه کاران اند

۱۶-وزیران دولت ها ستمگران جامعه اند

۱۷-عارفان و مدعیان مقام تذهیب نفس و تقوا از خیانت کارانند(به عقاید و افکار مردم خیانت کارانند)

۱۸-قاریان قرآن از افراد فاسق اند

۱۹-شهادت دادن بر اساس زور به وجود می آید(یعنی از قدرت های فردی و اجتماعی سوء استفاده میشود و مردم را وادار میکنند تا به نفع آنان شهادت دروغین بدهند)

۲۰-گناهان علنی شده ,حیا و شرم از میان برداشته میشود(تشکیل جلسات مرد و زن ورقص های دست جمعی و …

۲۱-بهتان و بر خلاف واقع گویی نسبت به مردم رایج میشود

۲۲-سرکشی و طغیان و بدرفتاری علنی میشود

۲۳-قرآن ها را با چاپ ها زرین و جلد های زرکوب در اختیار مردم قرار میدهند(در حالی که از عمل کردن به احکام آن در میان مردم خبری نیست و درست مردم بر خلاف آن عمل میکنند)

۲۴-مساجد را از لحاظ ساختمان مزین میسازند(در حالی که زاز محتوای آن((تقوا))خبری نیست)

۲۵-مناره های مسجد را بسیار مرتفع میسازند(که از راه دور توجه هر بیننده را به خود جلب میکند)در حالی که از درون خالی است

۲۶-اشرار و مردم دور از خدا در میان مردم محترم هستند

۲۷-مردم در راه تقویت باطل و پشتیبانی از اشرار صفوف فشرده خواهند داشت

۲۸-در کارهای فردی و اجتماعی هواهای نفسانی مختلف است و هر دسته یک راه را برای خود انتخاب میکند

۲۹-پیمان شکنی رایج و وعده الهی نزدیک میشود

۳۰-زنان با مردان به جهت حرص به دنیا در کار تجارت شرکت میکنند

۳۱-صدای فساق برخیزد و به ندای آنها گوش فرا داده شود (و مورد قبول واقع شود)(شاید مثل ترانه)

۳۲-زعیم و حاکم بر آن مردم رذیل ترین افراد جامعه است

۳۳-مردم از بدکاران و فاسقان میترسند

۳۴-دروغگویان از اطراف مردم به عنوان راستگو تایید میشوند(مانند دروغ های سیاست مداران که در مجامع پیوسته مورد تایید مردم میشود)

۳۵-خیانتکاران به عنوان امین مردم و پرچمدار امانت معرفی میشوند

۳۶-هنرپیشه های آوازه خوان تربیت میشوند

۳۷-مردم گذشتگان را لعنت میکنند

۳۸-زنان سوار بر زینت ها میشوند(اسب سواری- رانندگی-دو چرخه سواری و اخیرآ هم موتور سواری)

۳۹-مردان از نظر لباس و چهره شباهت به زنان پیدا میککن و زن ها هم شبیه به زنان میشوند

۴۰-بی آنکه از افراد شهادت بخواهند برای خوشایند دیگران خود را به عنوان شاهد معرفی میکنند

۴۱-احکام و علو دین را برای دنیا می آموزند و اعمال دنیوی را بر کارهای آخرت ترجیح میدهند

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :