دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان۱حاج رضا بکایی ۱۲,۷۹۷۰:۵۴:۳۴۲نزار القطری ۵,۷۳۴۰:۲۴:۲۶۳کافی ۶,۹۸۸۰:۲۹:۴۸۴حاج مهدی منصوری ۱۰,۶۸۰۱:۰۰:۱۴۵عباس صالحی ۷,۷۶۲۰:۴۳:۵۲۶انصاریان – قسمت اول ۴,۰۶۵۰:۲۲:۴۹۷انصاریان – قسمت دوم ۶,۹۵۱۰:۳۹:۳۱۸هاشمی نژاد – قسمت اول ۴,۳۸۷۰:۲۴:۳۹۹هاشمی نژاد – قسمت دوم ۵,۳۱۰۰:۳۰:۱۱۱۰عبدالرضا هلالی ۲,۸۳۲۰:۱۵:۴۹۱۱حاج رضا نبوی – قسمت اول ۵,۳۵۴۰:۳۰:۰۹۱۲حاج رضا نبوی – قسمت دوم ۵,۴۴۵۰:۳۰:۵۷۱۳حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۶۷۴۰:۱۸:۱۹۱۴حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۲,۶۱۸۰:۱۷:۵۶۱۵حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۹۱۰۰:۱۹:۵۷۱۶حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۰۰۴۰:۲۰:۳۵۱۷حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۲,۷۱۷۰:۱۸:۳۷۱۸حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت اول) ۳,۲۴۳۰:۲۲:۱۴۱۹حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۹۸۱۰:۲۷:۱۸۲۰حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۱,۲۲۳۰:۰۶:۵۷۲۱دعای کمیل ۱,۸۱۲۰:۲۹:۲۲۲۲حاج مهدی سماواتی ۱,۳۸۶۰:۳۴:۳۶۲۳شیخ باقر مقدسی ۱,۲۳۷۰:۲۰:۰۱

 

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ باسم کربلایی ۳,۹۹۸ ۰:۲۲:۴۳
۲ رستگار ۱۰,۵۷۵ ۱:۰۰:۰۹
۳ عبدالرضا هلالی ۵,۴۲۰ ۰:۳۰:۳۲
۴ حاج مهدی منصوری ۴,۹۶۸ ۰:۲۷:۵۸
۵ سید مهدی میرداماد ۵,۰۳۸ ۰:۲۸:۲۲
۶ حاج مهدی سلحشور ۶,۸۰۸ ۰:۳۸:۲۶
۷ سازگار ۴,۹۰۹ ۰:۲۷:۳۵
۸ حاج حسین سازور ۷,۹۶۰ ۰:۴۴:۵۹
۹ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۵۶۸ ۰:۱۸:۵۰
۱۰ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۴ ۰:۱۸:۵۸
۱۱ حاج صادق آهنگران ۱,۳۷۰ ۰:۲۲:۱۲
۱۲ سید ولید المزیدی ۱,۱۲۸ ۰:۱۸:۱۵
۱۳ فرهمند ۳,۶۹۶ ۰:۱۵:۴۶

 

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ باسم کربلایی ۵,۱۲۸ ۰:۲۹:۰۸
۲ انصاریان ۸,۹۵۹ ۰:۵۰:۵۶
۳ کافی ۵,۶۲۰ ۰:۳۱:۳۸
۴ حاج سعید حدادیان ۷,۰۶۴ ۰:۳۹:۵۴
۵ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۴,۲۵۷ ۰:۲۳:۵۵
۶ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۳۷۷ ۰:۳۰:۳۴
۷ ملا باسم ۷,۸۵۶ ۰:۴۴:۲۴
۸ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۳۷۲ ۰:۱۸:۰۹
۹ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۸ ۰:۱۷:۵۹
۱۰ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۹۱ ۰:۲۰:۵۴
۱۱ فرهمند ۴,۰۰۵ ۰:۲۶:۲۵

 

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ۳,۵۵۴ ۰:۱۰:۰۶
۲ فرهمند ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ دعای عهد ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۴ سید ولید المزیدی ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ۶٫۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ۷٫۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ۴,۶۱۲ ۰:۱۹:۳۹
۲ باسم کربلایی ۳,۲۶۵ ۰:۱۸:۳۳
۳ حاج سعید حدادیان ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۴ حاج مهدی منصوری ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۵ حاج منصور ارضی ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷

 

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مرشد لو ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۲ موسوی قهار ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۳ شیخ باقر مقدسی ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۴ محمدرضا طاهری ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۵ سید مهدی میرداماد ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۶ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۸ دعای جوشن کبیر۲ ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۹ دعای جوشن کبیر۳ ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

 

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ۳,۱۰۰ ۰:۱۷:۳۶
۲ کافی ۲٫۲۷۰ ۰:۰۵:۲۲
۳ فرهمند ۳,۵۶۱ ۰:۱۵:۱۱

 

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ۱۲,۱۶۳ ۰:۵۱:۵۲
۲ حاج سعید حدادیان ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۳ حاج منصور ارضی ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۴ حاج محمد رضا طاهری ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۵ حاج مهدی سماواتی ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۶ دعای افتتاح ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۷ شیخ باقر مقدسی ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

 

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی (قسمت اول) ۱۲,۴۶۹ ۰:۵۳:۱۰
۲ حاج رضا بکایی (قسمت دوم) ۹,۵۹۹ ۰:۴۰:۵۵
۳ حاج رضا بکایی (قسمت سوم) ۱۱,۶۶۷ ۰:۴۹:۴۵
۴ حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) ۸,۳۲۶ ۰:۳۵:۳۰
۵ حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) ۸,۷۸۶ ۰:۳۷:۲۷
۶ حاج رضا بکایی (قسمت ششم) ۷,۴۶۲ ۰:۳۱:۴۸
۷ حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) ۱۱,۴۸۳ ۰:۴۸:۵۸
۸ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۹ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۱۰ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۱۱ میثم تمار (قسمت اول) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۲ میثم تمار (قسمت دوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۳ میثم تمار (قسمت سوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۴ میثم تمار (قسمت چهارم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۵ میثم تمار (قسمت پنجم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۶ میثم تمار (قسمت ششم) ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۷ رفیعی – قسمت اول ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۸ رفیعی – قسمت دوم ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۱۹ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۲۰ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۲۱ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۲۲ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۲۳ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۲۴ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۲۵ حاج مهدی سماواتی۲ ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۶ حاج مهدی سماواتی۳ ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ۵,۹۲۹ ۰:۲۵:۱۶
۲ حاج مهدی سماواتی ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۳ حاج مهدی سماواتی ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹
۴ فرهمند ۳,۱۲۱ ۰:۱۳:۱۸

 

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۸,۰۱۸ ۰:۴۵:۱۹
۲ کافی ۲,۱۶۴ ۰:۱۲:۰۱
۳ حاج مهدی سماواتی ۶,۹۵۳ ۰:۲۳:۳۳
۴ حدیث شریف کساء – ۱ ۱,۸۰۰ ۰:۲۹:۱۲
۵ حدیث شریف کساء – ۲ ۹۳۷ ۰:۱۵:۰۹

 

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ فرهمند ۸۷۲ ۰:۱۴:۰۵

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای مشلول ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷
۲ فرهمند ۳,۵۳۴ ۰:۲۰:۰۵

 

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ۱۵,۶۰۱ ۱:۰۶:۳۹
۲ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶
۳ فرهمند ۹,۵۲۵ ۰:۴۰:۳۶

 

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ باسم کربلایی ۹۲۰ ۰:۰۳:۵۴
۲ دعای فرج ۲۲۸ ۰:۰۳:۳۶
۳ فرهمند ۴۲۷ ۰:۰۱:۴۵

 

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات ۳۱ صحیفه سجادیه) – حاج رضا بکایی
۱۳,۵۶۹ ۰:۵۷:۵۲
۲ اللهم هذا شهر رمضان ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۳ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱
۴ یا علی و یا عظیم … ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۵ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۶ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۱ ۴,۵۴۷ ۰:۱۵:۲۱
۷ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۲ ۵,۱۷۱ ۰:۱۷:۳۸
۸ دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند ۴,۷۴۷ ۰:۲۰:۱۴
۹ دعای نور- فرهمند ۳۷۷ ۰:۰۱:۳۶
۱۰ دعای عید غدیر- فرهمند ۵,۲۱۶ ۰:۲۲:۱۴
۱۱ دعای روز مباهله- فرهمند ۴,۴۷۹ ۰:۱۹:۰۶
۱۲ دعای سریع الاجابه- فرهمند ۶۷۲ ۰:۰۲:۵۱
۱۳ آیت الکرسی- فرهمند ۵۲۲ ۰:۰۲:۱۳
۱۴ اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند ۲۴۷ ۰:۰۱:۰۲
۱۵ اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند ۵,۹۶۹ ۰:۱۰:۱۱
۱۶ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند ۴۳۳ ۰:۰۱:۵۰
۱۷ مناجات با خدا- فرهمند ۷۷۱ ۰:۰۳:۱۷
۱۸ دعای عظم البلاء - فرهمند ۱,۲۶۳ ۰:۰۳:۳۴
۱۹ استغاثه به امام زمان – فرهمند ۲,۰۹۵ ۰:۰۵:۵۶
۲۰ دعای تربت امام حسین (ع) ۱,۴۲۳ ۰:۰۳:۰۱

 

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :