دیده می‌شود که بسیاری از پرندگان، مانند گنجشک یا کبوتر، در زمستان هنگامی که هوا سرد می‌شود به‌هنگامِ استراحت پرهای خود را به‌حالتِ پُف کرده بر روی بدنِ خود حجیم می‌کنند. روشن است که این امر به‌خاطرِ رهایی از سرمایِ هواست، اما می‌خواهیم علتِ فیزیکی این موضوع را که این کار چگونه باعثِ گرم شدنِ بدن آنها می‌شود بررسی کنیم.