کلید آزمون گروه ریاضی و فنی دفترچه اختصاصی دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه عمومی
  • سئوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال ۱۳۸۹ (ساعت ۱۲:۳۵ روز پنج شنبه)
کلید آزمون گروه هنر دفترچه اختصاصی دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه عمومی
  • سئوالات گروه آزمایشی هنر سال ۱۳۸۹ (ساعت ۱۹:۳۵ روز پنج شنبه)
کلید آزمون گروه تجربی دفترچه اختصاصی – بهیاری دفترچه اختصاصی دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه عمومی
  • سئوالات گروه آزمایشی علوم تجربی سال ۱۳۸۹ (ساعت ۱۲:۳۵ روز جمعه)
کلید آزمون گروه زبان های خارجی دفترچه اختصاصی – زبان های فرانسه وآلمانی دفترچه اختصاصی-زبان انگلیسی دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه عمومی
  • سئوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی سال ۱۳۸۹ (ساعت ۱۸:۳۵ روز جمعه)
کلید آزمون گروه انسانی دفترچه اختصاصی – اصول و عقاید دفترچه اختصاصی دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه عمومی
  • سئوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال ۱۳۸۹ (ساعت ۱۲:۳۵ روز شنبه)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :