ببین تموم خواهشو توی نگاه زینبت ( واحد )

حرمت آرزوی من،نوکریت آبروی من ( واحد )

آن حالتی خوش است که مستانه بگذرد ( شعرخوانی )

جز داغ هجران تو بر دل جراحت نیست ( واحد )

به توکل خالق غمت،به توسل اسم اعظمت ( شور )

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :