به گزارش موعود، بیلدربرگ بر مبنای نام هتل هلندی که اولین بار در سال ۱۹۵۴ در آن تشکیل شد نام گرفته است. عقیده بر آن است که نسشت های سالیانه این گروه باعث گردهم آمدن رهبران سیاسی و اقتصادی جهان، ثروتمندان و شخصیت های بانفوذ اروپا، ایالات متحده و کانادا می شود.