حوزه علمیه دایر است ولیـــکن

خان فرنــگی مآب اگــر بگــذارد

هیکل بعضی شیوخ قدس مآب است

عینک با آب و تاب اگــــر بگذارد

ساعت ده موقــع مطالعـــه ماست

پینکی و چرت و خواب اگــر بگذارد

 

«پینکی» حالتی است برای شخص خواب‌گرفته، نشسته یا ایستاده که سرش پیاپی فرود آید و دوباره ناگهانی سر را به بالا بگیرد.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :