با نگاه غضب آلوده زند

بر دل نازک من تیر خدنگ

مادر سنگ دلت تا زنده است

شهد در کام من و توست شرنگ

گر تو خواهی به وصالم برسی

باید این ساعت بی خوف و درنگ

روی و سینه تنگش بدری

دل برون آری از آن سینه تنگ

عاشق بی خرد ناهنجار

نه بل آن فاسق بی عصمت و ننگ

رفت و مادر را افکند به خاک

سینه بدرید و دل آورد به چنگ

قصد سر منزل معشوقه نمود

دل مادر به کفش چون نارنگ

ازقضا خورد دم در به زمین

و اندکی رنجه شد او را آرنگ

آن دل گرم که جان داشت هنوز

اوفتاد از کف آن بی فرهنگ

از زمین باز چو برخاست،

نمود پی برداشتن دل، آهنگ

آه دست پسرم یافت خراش!

وای پای پسرم خورد به سنگ

این خبر را به اشتراک بگذارید :