امام جعفر صادق (علیه السلام) فرماید که: بزرگترین نام خداى تعالى درین سوره فاتحه الکتاب است و أبى کعب روایت کند که: روزى در خدمت حضرت رسول (علیه السلام) فاتحه الکتاب مى‏خواندم سید عالم (علیه السلام) سر بر آورد و گفت: یا أبى کعب بدان خدائى که جان من در فرمان اوست که نفرستاده‏اند در توراه و انجیل و زبور چنین سورتى، و اندر قرآن بالاتر از آن سوره نیست و آنرا فاتحهالکتاب خوانند، و هفت آیه است و بیست و پنج کلمه است، و صد و بیست و چهار حرفست، و از اینجمله بیست و سه الف است، و سه ب است، و سه ت است: ث نیست، و ج نیست، و سه ح است، و خ نیست، و چهار دال است، و یک ذال است، و دو سین است، و شین نیست، دو صاد است، دو ضاد است، دو طاء است، و ظاء نیست، شش عین است، و دو غین، ف نیست، یک قاف است، سه کاف است، هفده لام است، و سیزده میم است، یازده نون است، چهار واو است، و چهار هاء است، لام الف نیست، و چهار راء است، زاء نیست؛ و حرفهائى که در الحمد نیامده سببى دارد اول ث نیست که اشتقاق آن از ثبور است و خواننده این سوره را با ثبور کار نیست، دوم جیم نیست که اشتقاق آن از جهنم است و خواننده این سوره را با جهنم کار نیست، سیم خا نیست که اشتقاق آن از خذلانست و خواننده این سوره را با خذلان کار نیست، چهارم ز نیست که اشتقاق آن از زقوم است و خواننده این سوره را با زقوم کار نیست، پنجم شین نیست که اشتقاق آن از شراب حمیم است وخواننده این سوره را با شراب حمیم کار نیست، ششم ظا نیست که اشتقاق آن از لظى است و خواننده این سوره را با لظى کار نیست، هفتم فا نیست که اشتقاق آن از فراق است و خواننده این سوره را با فراق کار نیست. ألحمد پنج حرف است؛ خداوند عزوجل پنج نماز در شبانه روزى بر ما فریضه کرده است و هر که این پنج حرف بر زبان براند حق سبحانه و تعالى ثواب پنج نماز بوى ارزانى دارد، لله سه حرفست سه را با پنج ضم کنى هشت بود خداوند عزوجل هشت در بهشت آفریده است و هر که این هشت حرف را بر زبان براند حق سبحانه و تعالى هشت در بهشت بر وى بگشاید تا بهر کدام در که خواهد در بهشت شود. رب العالمین ده حرف است و ده با هشت ضم کنى هجده شود؛ ملک تعالى هجده هزار عالم آفریده است و هر که این هجده حرف را بر زبان براند ملک تعالى هجده هزار نیکى در دیوان وى بنویسد، و هجده هزار بدى از دیوان او محو کند. الرحمن شش حرف است شش را با هجده ضم کنى بیست و چهار باشد؛ ملک تعالى در شبانه روزى بیست و چهار ساعت آفریده است و هر که این بیست و چهار حرف را بر زبان براند ملک تعالى هر گناهى که وى درین بیست و چهار ساعت شب و روز کرده باشد عفو کند و درگذرد. الرحیم شش حرف است شش را با بیست و چهار ضم کنى سى باشد ملک تعالى درازى صراط باریک سى هزار ساله آفریده است؛ هر که این سى حرف را بر زبان براند خداى عزوجل وى را بر صراط چون برق براند. مالک یوم الدین دوازده حرف است دوازده را با سى ضم کنى چهل و دو شود حضرت حق سبحانه و تعالى اوصیاء حضرت عیسى را چهل و دو آفریده است هر که این چهل و دو حرف بر زبان براند حق سبحانه و تعالى ثواب آن اوصیاء در دیوان وى بنویسد. ایاک نعبد هشت حرف است هشت را با چهل و دو ضم کنى پنجاه شود ملک تعالى درازى روز قیامت پنجاه هزار سال وعده کرده است هر که این پنجاه حرف بر زبان براند حق سبحانه و تعالى وى را در آن روز برحمت خویش دستگیر شود. و ایاک نستعین یازده حرف است یازده را با پنجاه ضم کنى شصت و یک شود؛ ملک تعالى شصت و یک دریا آفریه است؛ هر که این شصت و یک حرف را بر زبان براند ملک تعالى بعدد هر قطره آب که در آن دریاها بود نیکى ناکرده در دیوان وى بنویسد و بدى از دیوان وى محو کند. اهدنا الصراط المستقیم نوزده حرف است نوزده را با شصت و یک ضم کنى هشتاد شود و هر که خمر خورد یا بدروغ بر کسى گواهى دهد هشتاد تازیانه بر وى واجب شود هر که این هشتاد حرف بر زبان براند و توبه کند ملک تعالى عقوبت آن هشتاد تازیانه از وى درگذرد. صراط الذین انعمت علیهم نوزده حرف است نوزده را با هشتاد ضم کنى نود و نه شود و هر که این نود و نه حرف بر زبان براند ثواب نود و نه نام حق سبحانه و تعالى در دیوان وى بنویسند. غیر المغضوب علیهم پانزده حرف است و پانزده را با نود و نه ضم کنى صدو چهارده شود ملک تعالى صد و چهارده سوره قرآن فرستاده است هر که این صدو چهارده حرف بر زبان براند ملک تعالى ثواب صد و چهارده سوره قرآن را در دیوان وى بنویسد و چنان بود که ختم قرآن کرده باشد. و لا الضالین ده حرف است ده را با صد و چهارده ضم کنى صدو بیست و چهار شود ملک تعالى صد و بیست و چهار هزار نقطه عصمت و طهارت و نبوت فرستاد هر که این صد و بیست و چهار حرف را بر زبان براند ملک تعالى ثواب صد و بیست و چهار هزار پیغمبر در دیوان وى بنویسد و همچنان باشد که همه پیغمبران را دریافته باشد، و با همه نماز و جهاد و غزا کرده و با ایشان بوده و بقیامت با ایشان بود؛ فى مقعد صدق عند ملیک مقتدر.

برگرفته از کتاب زیبای : شرح فارسى شهاب الاخبار(کلمات قصار پیغمبر خاتم( : قاضى قضاعى‏(ره(

اختصاصی : دانشنامه دین اسلام

shargh.us

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :