“همت” مضاعف میکنیم

“کاری” مضاعف میکنیم

عطر خوش خوب “ظهور”

جاری مضاعف میکنیم

برمادرت زهرا(س) قسم

“سیدعلی” ازقلب و جان،

این انقلاب و رهبرش یاری مضاعف میکنیم

این خبر را به اشتراک بگذارید :